9.5.15. Naci površinu pravougaonika za 5 ucitanih vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable. Pridruživanje vrijednosti funkcije u glavnom programu p := povrsina(a, b) )

Listing programa:

PROGRAM povrsina_kvadrata02;
{Naci obim kvadrata za za 5 ucitani vrijednosti (Funkcija koristi nove varijable)}
{pridruzivanje vrijednosti funkcije u glavnom programu o = Obim(a) }

USES
 WinCrt;
Var 
 i : Integer;
 a, b, p : Real;

FUNCTION povrsina(x, y: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 povrsina := x * y;
END;

BEGIN  {Glavni program} 
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN  
   Writeln('Izracunavanje povrsinu pravougaonika');
   Write('Stranica 1 ');
   Readln(a);
   Write('Stranica 2 ');
   Readln(b);
   p := povrsina(a, b); 
   Writeln (i,' Stranica 1 :', a, ' Stranica 2 :', b, ' Povrsina ', p);
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index