9.5.16. Naći razliku obima dva različita kruga (koristi isti potprogram FUNCTION 2 puta za obim kruga)razlika = 2 r1 Pi - 2 r2 Pi

Listing programa:

PROGRAM Obim05;
{Naci razliku obima dva razlicita kruga (koristi isti potprogram FUNCTION 2 puta za obim kruga)
razlika = 2 r1 Pi - 2 r2 Pi }
USES
 WinCrt;
Var
 r1, r2, razlika : Real;

FUNCTION Obim (polurecnik: Real) :Real; {funkcija}
BEGIN
 Obim := 2 * polurecnik * pi;
END;

BEGIN {Glavni program} 
 BEGIN 
  Write('Poluprecnik 1 ');
  Readln(r1);
  Write('Poluprecnik 2 ');
  Readln(r2);
  razlika := Obim(r1) - Obim(r2); {pozovi pp da izracuna obim}
  Writeln (' poluprecnik1:', r1, ' poluprecnik2:', r2,' Razlika obima: ', razlika);
 END;
END.

Izvođenje programa:

Index