9.5.18. Suma brojeva od 1 do n.

Listing programa:

PROGRAM suma01;
{Suma brojeva od 1 do n}
USES
 WinCrt;
Var
 n, S : Integer;

FUNCTION Suma (broj: Integer) :Integer; {funkcija}
Var
 j, S : Integer;
BEGIN
 S := 0;
 FOR j := 1 TO broj DO
   S := S + j;
 Suma := S;
END;

BEGIN  {Glavni program}
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 S := Suma(n);
 Writeln (' Do broja n: ', n, ' Suma je ', S);
END.

Izvođenje programa:

Index