12.101.Učitati  dva niza A i B od po M članova.  Formirati  treći niz C od m članova prema izrazu:

   ! ai-bi,  ai>bi
ci= <
   ! ai+bi,  ai<=bi

Izvod iz listing programa:

Opis programa: Zadatak se rješava unutar FOR petlje. Provjera odnosa članova niza se izvodi naredbom IF A[i] > B[i] THEN i na osnovu nje se izvodi pridruživanje vrijednosti članovima C niza.

PROGRAM P10811003;
USES
 WinCrt;
CONST
 n = 3;
VAR
 i : INTEGER;
 A, B, C : ARRAY [1..n] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ucitaj niz A ');

 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  BEGIN
   WRITE(i,' --> ');
   READLN(A[i]);
  END;

  WRITELN('Ucitaj niz B ');

 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  BEGIN
   WRITE(i,' --> ');
   READLN(B[i]);
  END;

 FOR i:=1 TO n DO 
 IF A[i] > B[i] THEN
  C[i] := A[i] - B[i]
 ELSE
  C[i] := A[i] + B[i];

 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
  WRITE('A[',i,'] = ',A[i]);
  WRITE(' B[',i,'] = ',B[i]);
  WRITELN(' C[',i,'] = ',C[i]);
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index