12.102.Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:


   ! ai,  ako je ai član niza A paran
ci= <
   ! bi,  ako je ai član niza A neparan

Izvod iz listing programa:

 FOR i:=1 TO n DO  
  IF A[i] mod 2 = 0 THEN 
   C[i] := A[i]
  ELSE
   C[i] := B[i];

Ispis na ekranu:

Index