12.102.Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:


   ! ai - bi,  ako je indeks djeljiv sa 5
ci= <
   ! ai * bi,  za ostale slučajeve

Izvod iz listing programa:


 FOR i:=1 TO n DO  
  IF i mod 5 = 0 THEN 
   C[i] := A[i] - B[i]
  ELSE
   C[i] := A[i] * B[i];

Index