12.103.Za niz Z od n članova postaviti početne vrijednosti:


   ! 5  paran
zi= < 
   ! 8  neparan

Opis programa: FOR petlja sadrži provjeru parnosti i MOD 2 = 0 i na osnovu istinitosti logičkog izraza se izvodi pridruživanje.

Listing programa:

PROGRAM P10811008;
USES
 WinCrt;
CONST
 n = 5;
VAR
 i : INTEGER;
 A : ARRAY [1..n] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Pocetne vrijednosti');
 FOR i:=1 TO n DO  
  IF i MOD 2 = 0 THEN 
   A[i] := 5
  ELSE
   A[i] := 8;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  WRITELN('A[',i,'] = ',A[i]);
END.

Index