109.1..Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Formirati novi jednodimenzionalni niz čije članove čine najveći članovi polja po redovima.

Opis programa:

Listing programa:

program p10901202;
uses wincrt;
var
  i,j,n,m: integer;
  x:array[1..15,1..15] of integer;
  max:array[1..15] of integer;
begin
   write('unesi dimenzije matrice n, m ');
   readln(n,m);
   for i:=1 to n do
     for j:=1 to m do
     begin
       write('x[',i,',',j,']=');
       readln(x[i,j]);
     end;
   for i:=1 to n do
   begin
     max[i]:=x[i,1];
     for j:=1 to m do
       begin
       if x[i,j]>max[i] then
        max[i]:=x[i,j];
       end;
   end;
   for i:=1 to n do
    writeln('najveci clan ',i,'. reda je ',max[i]);
end.

Izvođenje programa:

Index