109.1.. Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji nisu na glavnoj dijagonali. Elemente na glavnoj dijagonali pri ispisu zamjeniti prazninom.

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do n radi
  upis i,j-tog člana niza
 3. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do n radi
  ako je i <> j tada ispis i,j-tog člana niza
  inače praznina.

Listing programa:

PROGRAM p10911004;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    IF i <> j THEN
      WRITE(X[i,j],' ')
    ELSE
      WRITE(' ');
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index