109.4.. Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 0. Elementi iznad glavne dijagonale su 5 a ispod 3. Ispisati dvodimenzionalni niz.
                   |   5,    i<j
          xij=    |   0,    i=j
                   |   3,   i>j

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10912015;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j,n : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 FOR i:=1 TO n DO
  FOR j:=1 TO n DO
   IF i < j THEN
    x[i,j]:=5
   ELSE
    IF i=j THEN
     x[i,j]:=0
    ELSE
     x[i,j]:=3; 
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index