109.1.. Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati drugi čiji je opšti član: yij = xijj za i parno, inače je yij =0.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10912023;
 USES  WinCrt; 
 VAR  i,j, n, m : INTEGER;  
 X, y, C : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER; 
 BEGIN  
 WRITE('n m =');  {dimenzije matrice}  
 READLN(n,m);  
 WRITELN('Matrica X');  
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz X[i,j]}   
 FOR j := 1 TO m DO    
  BEGIN     
  WRITE('X[',i,',',j,']=');     
  READLN(X[i,j]);    
  END;  
 WRITELN('Matrica Y');  
 FOR i := 1 TO n DO {formiranje matrice Y}   
 FOR j := 1 TO m DO 
IF i MOD 2= 0 THEN   
 Y[i,j] := X[i,j]
 ELSE
  Y[i,j] :=0;
 WRITELN('Izlaz matrica X');  
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}   
 BEGIN    
 FOR j := 1 TO m DO     
 WRITE(X[i,j]:4);    
 WRITELN;   
END;  
WRITELN('Izlaz matrica Y');  
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}   
 BEGIN    
 FOR j := 1 TO m DO     
WRITE(Y[i,j]:4);    
 WRITELN;   
 END; 
END.
 

Izvođenje programa:

Index