109.1.. Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xij + yij za i parno, inače je cij = xij - yij .

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10912109;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, m : INTEGER;
 X, y, C : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');  {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Matrica X');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz X[i,j]}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 WRITELN('Matrica Y');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz Y[i,j]}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('Y[',i,',',j,']=');
    READLN(Y[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {formiranje niza}
  FOR j := 1 TO m DO 
  IF i MOD 2 = 0 THEN 
   C[i,j] := X[i,j] + Y[i,j] 
  ELSE 
   C[i,j] := X[i,j] - Y[i,j];
 WRITELN('Izlaz matrica X');
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(X[i,j]:4);
   WRITELN;
  END;
 WRITELN('Izlaz matrica Y');
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(Y[i,j]:4);
   WRITELN;
  END;
 WRITELN('Izlaz matrica C');
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(C[i,j]:4);
   WRITELN;
  END;
END.

Izvođenje programa:

Index