109.3.. Učitiat dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu svih elemenata niza A[5,5].

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. početna vrijednost sume (S := 0)
 3. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do 5m radi
  upis i,j-tog člana niza
 4. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do m radi
  dodati i,j-ti član niza staroj sumi (S := S + X[i,j])
 5. ispis izračunate vrijednosti sume

Listing programa:

PROGRAM p10913001;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, m, s : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');  {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 s := 0;
 WRITELN;
 FOR i := 1 TO n DO  {suma}
  FOR j := 1 TO m DO
   s := s + X[i,j];
 WRITELN('Suma svih elemenata niza je ', S);
END.

Izvođenje programa:

Index