109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih elemenata.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10913008;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n, m, sn, sp : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO 
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END; 
 sn := 0;
 sp := 0;
 FOR i := 1 TO n DO 
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    IF X[i,j] > 0 THEN
     sp := sp + x[i,j];
    IF X[i,j] < 0 THEN
     sn := sn + x[i,j];
   END;	 
 WRITELN('Suma svih pozitivnih elemanata niza je ',sn);
 WRITELN('Suma svih negatinih elemanata niza je ',sp);
END.

Izvođenje programa:

Index