109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 5.

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10913019;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n, m, s : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO 
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END; 
 s := 0;
 FOR i := 1 TO n DO 
  FOR j := 1 TO m DO
   IF X[i,j] mod 5 <> 0 THEN
    s := s + x[i,j];
 WRITELN('Suma svih elemanata niza koji nisu djeljivi sa 5 je ',s);
END.

Izvođenje programa:

Index