109.4. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod svih elemenata niza.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz, učittati n, m
 2. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do m radi
  upis i,j-tog člana niza
 3. početna vrijednost proizvoda (p := 1)
 4. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do m radi
  pomnožiti i,j-ti član niza sa starim proizvodom (p := p * X[i,j])
 5. ispis izračunate vrijednosti proizvoda

Listing programa:

PROGRAM p10914001;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n, m : INTEGER;
 p : REAL;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Proizvod matrice');
 WRITE('n m =');    {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz elemenata matrice');
 FOR i := 1 TO n DO   {ulaz matrice}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 p := 1;
 FOR i := 1 TO n DO {proizvod}
  FOR j := 1 TO m DO
   p := p * X[i,j];
 WRITELN('Proizvod svih elemenata matrice je ', p);
END.

Izvođenje programa:

Index