109.4.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih parnih redova niza.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10914015;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n, m : INTEGER;
 p : REAL;
 X : ARRAY [1..5,1..5] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Proizvod matrice');
 WRITE('n m =');    {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz elemenata matrice');
 FOR i := 1 TO n DO   {ulaz matrice}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 p := 1;
 FOR i := 1 TO n DO {proizvod}
  FOR j := 1 TO m DO 
    IF i MOD 2 = 0 THEN
    p := p * X[i,j];
 WRITELN('Proizvod elemenata elemenata svih parnih redova niza je : ', p);
END.

Izvođenje programa:

Index