109.4.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata svih neparnih kolona niza.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10914018;
USES
WinCrt;
VAR
i, j, n, m : INTEGER;
p : REAL;
X : ARRAY [1..5,1..5] OF INTEGER;
BEGIN
WRITELN('Proizvod matrice');
WRITE('n m ='); {dimenzije matrice}
READLN(n,m);
WRITELN('Ulaz elemenata matrice');
FOR i := 1 TO n DO {ulaz matrice}
FOR j := 1 TO m DO
BEGIN
WRITE('X[',i,',',j,']=');
READLN(X[i,j]);
END;
p := 1;
FOR i := 1 TO n DO {proizvod}
FOR j := 1 TO m DO
IF j MOD 2 <> 0 THEN
p := p * X[i,j];
WRITELN('Proizvod elemenata elemenata svih neparnih kolona niza je : ', p);
END.

Izvođenje programa:

Index