109.4.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad glavne dijagonale niza.

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10914024;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, n : INTEGER;
 p : REAL;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Proizvod iznad glavne dijagonale');
 WRITE('n (Dimenzija kvadratne matrice) =');
 READLN(n);
 FOR i := 1 TO n DO  {ulaz matrice}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
  END;
 WRITELN('Izlaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
   WRITELN;
  END;
 p := 1;
 FOR i := 1 TO n DO
  FOR j := 1 TO n DO
   IF i < j THEN  {iznad glavne dijagonale}
    p := p * X[i,j];  {proizvod}
 WRITELN('Proizvod iznad glavne dijagonale je ', p);
END.

Izvođenje programa:

Index