121. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su nula.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10915002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, m, br : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');  {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 br := 0;
 FOR i := 1 TO n DO 
  FOR j := 1 TO m DO
   IF X[i,j] = 0 THEN 
    br := br + 1;     {brojanje}
  WRITELN('Broj elemenata u matrici jednakih 0 je', br);
END.

Izvođenje programa:

Index