109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata matirice koju su negativni.

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

 1. dimenzionisati niz
 2. za i = 1 do n radi
  za j = 1 do m radi
  upis i,j-tog člana niza
 3. početna vrijednost brojača (br := 0)
 4. za i =1 do n radi
 5. za j = 1 do m radi
  uvečaj brojač br ako je X[i,j] < 0 i,j-ti elemenat marice negativan (br := br + 1)
 6. ispis izračunate vrijednosti brojača

Listing programa:

PROGRAM p10915005;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, m, br : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');  {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 br := 0;
 FOR i := 1 TO n DO {brojanje redova}
  FOR j := 1 TO m DO
   IF X[i,j] < 0 THEN 
    br := br + 1;
   WRITELN('Broj negativnih elemenata u matrici =', br);
END.

Izvođenje programa:

Index