128.Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima parnih elemenata u drugom redu .

Opis programa:

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10915009;USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, m, br : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n m =');  {dimenzije matrice}
 READLN(n,m);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO m DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO m DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
  WRITELN;
 br := 0;
 i:=2;
 FOR j := 1 TO m DO
  IF X[i,j] MOD 2 = 0 THEN 
   br := br + 1;     {brojanje}
 WRITELN('Broj parnih elemenata u drugom redu ', br);
END.

Izvođenje programa:

Index