135.Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata glavne dijagonale matirice koju su nula.

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10915017;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, br : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
br := 0;
FOR j := 1 TO n DO {brojanje}
IF X[j,j] = 0 THEN
br := br + 1;
WRITELN('Broj elemenata na glavnoj dijagonali = 0 je ', br);
END.

Izvođenje programa:

Index