109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata trećeg reda niza X[5,5]

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10916012;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j,S, Br : INTEGER;
 As:REAL;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
 Sred : ARRAY [1..15] OF INTEGER;
 Skol : ARRAY [1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 FOR i := 1 TO 5 DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO 5 DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
  S := 0;
  Br := 0;
   FOR i:= 1 TO 5 DO
IF i=3 THEN 
   BEGIN
   FOR j:= 1 TO 5 DO
 BEGIN
  S := S + X[i,j] ;
  Br := Br + 1 ;
 END;   
 WRITELN('As treceg reda je ',s/br);
 END;   
END.


Izvođenje programa:

Index