109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na glavnoj dijagonali (od 1,1 do n,n) matrice.

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10917022;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, min : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz matrice');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 min := X[1,1];
 FOR i := 2 TO n DO   {elementi glavne dijagonale}
  IF min > X[i,i] THEN
    min := X[i,i];
 WRITELN('Najmanji element glavne dijagonale matrice =', min);
END.

II Varijanta
PROGRAM p10917022_2;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, min : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz matrice');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 min := X[1,1];
 FOR i := 1 TO n DO {nadji min} 
  FOR j := 1 TO n DO
   IF (min > X[i,i]) AND (i = j) THEN     {elementi glavne dijagonale}
    min := X[i,i];
 WRITELN('Najmanji element glavne dijagonale matrice =', min);
END.

Izvođenje programa:

Index