109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,n do n,1) matrice.

Opis programa: Uvodi se pomoćna varijabla k. Početna vrijednost varijable k je n. Ovim je obezbjeđen ispis poslednjeg u provom redu. Zatim se vrijedno k smanjuje za 1, te se ispisuje u drugom redu ispisuje član sa j = n - 1. Sporedna dijagonala - Elementi a1n, a2n-1, ..., an1  čine sporednu dijagonalu. Suma indeksa sporedne dijagonale je veća za 1 od dimenzije kvadratne matrice-dvodimenzionalnog niza (i+j = n+1). Indeksi elemenata matrice iznad  sporedne dijagonale zadovoljavaju nejednačinu i+j > n+1 a elemente ispod sporedne dijagonale zadovoljavaju nejednačinu i+j < n+1.

Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10917023;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, m, min : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 min := X[1,n];
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   IF (i+j=n+1) and (min > X[i,j]) THEN
    min := X[i,j];
 WRITELN('Najmanji element na sporednoj dijagonali matrice =', min);
END.

Izvođenje programa:

Index