109.3.. Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat iznad glavne dijagonale matrice (i<j).

Opis programa: Glavna dijagonala - Elementi glavne dijagonale ima iste indekse reda i kolone (i=j), Iznad glavne dijagonale je indeks reda manji od indeksa kolone, a ispod glavne dijagonale je indeks reda veći glavne dijagonale. Elementi a11, a22, ..., ann  čine glavnu dijagonalu.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Tekstualni algoritam:

Listing programa:

PROGRAM p10917029;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,j, n, max : INTEGER;
 X : ARRAY [1..15,1..15] OF INTEGER;
BEGIN
 WRITE('n (kvadratna matrica) =');
 READLN(n);
 WRITELN('Ulaz niza');
 FOR i := 1 TO n DO {ulaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   BEGIN
    WRITE('X[',i,',',j,']=');
    READLN(X[i,j]);
   END;
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  BEGIN
   WRITELN;
   FOR j := 1 TO n DO
    WRITE(X[i,j]:4);
  END;
 WRITELN;
 max := X[1,2];
 FOR i := 1 TO n DO {izlaz}
  FOR j := 1 TO n DO
   IF (i<j) and (max < X[i,j]) THEN
    max := X[i,j];
 WRITELN('Najveci element iznad glavne dijagonale matrice =', max);
END.

Izvođenje programa:

Index