12.39.  Ispisati sve savršene brojeve do 10000. Savršeni broj je onaj koji  je jednak sumi svojih djelitelja isključujući  njega  (npr. 6=1+2+3).

Opis rješenja:
Savršeni brojevi:
6 = 1 + 2 + 3
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

Listing programa:

PROGRAM Savrseni_br;
USES
 WinCrt;
VAR
 i,x,s,n:longint;
BEGIN
 WRITE('Do broja: ');
 READLN(n);
  FOR i:= 2 TO n DO
   BEGIN
   s := 0;
   FOR x = 1 TO (n DIV 2) DO
    IF i MOD x = 0 THEN
     s:= s + x;
   IF s = i THEN		
    WRITELN('Savrsen broj: ',i);
   END;
END.

Index