12.49-1. Napisati program za ispis faktora učitanog broja. Ispis napreaviti prema uzorku:
... = 1 * ... * ... * ... * ...

Opis rješenja: Provjera se izvodi izrazomn MOD i = 0. Ako je broj djeljiv ispisuje se takuća varijabla kao faktor i ponavlja provjera za isti broj sve dok je broj djeljiv. Petlja se izvodi sve dok nije ispunjen uslov i > n / i.

Listing programa:

PROGRAM p12149002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Faktori broj');
 WRITE('Broj ');
 READLN(n);
 WRITE(n, ' = 1 * ');
 i := 2;
 REPEAT
  IF n MOD i = 0 THEN {broj djeljiv - faktor}
   BEGIN
    WRITE(i, ' * ');
    n := n DIV i;
   END
  ELSE
   i := i + 1;
  UNTIL i > n / i;  
 WRITELN(n);
END.

Index