12.5.2. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Listing programa:

PROGRAM p12500002;
USES WinCRT;
VAR
 i,n: Integer;
 s,p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 p:=1;
 s := 0;
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   s := s + p;
  END;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500002;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,n: Integer;

 

5

  s,p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  p:=1;

 

8

  Write('n=');

 

9

  Readln(n);

 

10

  FOR i:=1 TO n DO

 

11

    BEGIN

 

12

      p:=p*i;

 

13

      s:=s+p;

 

14

    END;

 

15

  Writeln('s=',s:4:0);

 

16

END.

 

Ispis na ekranu:

Index