12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + N!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel. Suma se formira - sabira se samo za djeljive sa 4 (i MOD 4 = 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

PROGRAM p12500072;
USES 
 WinCRT;
VAR
 i,n: Integer;
 s,p: Real;
BEGIN
 Write('Do kog broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 p:=1;
 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   IF i MOD 4 = 0 THEN 
    s := s + p;
  END;
 Writeln('Suma je ',s:4:2);

END.

Ispis na ekranu:

Index