12.5.6_1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 2! + 4! + 6! + … + (2n)!

Opis rješenja: Suma faktorijela zahtjeva da se formira faktorijel za sve brojeve do 2n.
(FOR i:=1 TO 2*n DO
BEGIN
p := p * i;)
Sabiraju se samo oni koji su djeljivi sa 2.
IF i MOD 2 = 0 THEN s := s + p;

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500073;

 

2

USES WinCRT;

   

3

VAR

 

4

  i,n: Integer;

 

5

  s,p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('n=');

 

8

  Readln(n);

 

9

  p:=1;

 

10

  FOR i:=1 TO 2*n DO

 

11

     BEGIN

 

12

       p:=p*i;

Formira fakotorijel broja za svako i.

13

        IF i mod 2=0 THEN

Sabira samo one koji su djeljivi sa 2.

14

         s:=s+p;

 

15

     END;

 

16

  Writeln('s=',s:4:2);

 

17

READLN; END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500073;
USES 
 WinCRT;
VAR
 i,n: Integer;
 s,p: Real;
BEGIN
 Write('Do kog broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 p:=1;
 FOR i:=1 TO 2*n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   IF i MOD 2 = 0 THEN 
    s := s + p;
  END;
 Writeln('Suma je ',s:4:2);

END.

Ispis na ekranu:

Index