12.5.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12510361;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s,p: Real;
 znak : -1..1;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 znak := 1;
 s := 0;
 p:=1;
 FOR i:=1 TO 2*n DO
  p := p * i;
  IF i mod 2=0 THEN 
    BEGIN
    s := s + znak * p * k;
    znak := -znak;
    END;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

Ispis na ekranu:

Index