12.5.3. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12700003;
USES WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s,p,p1: Real;
BEGIN
 Write('n,k=');
 Readln(n,k);
 p:=1;
 p1:=1;
 s := 0; 
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   p1 := p1 * k ;
   s := s + p/p1;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index