12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Listing programa:

PROGRAM p12700004;
USES WinCRT;
VAR
 i, k, n : Integer;
 s : Real;
BEGIN
 Write('k, n = ');
 Readln(k, n );
 s := 0;
 i := 0; 
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + 1/(k + i);
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('k= ', k:4, ' n= ', n:4, ' s= ', s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index