12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Listing programa:

PROGRAM p12700037;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s, p, kfakt : Real;
BEGIN
 Write('n= ');
 Readln(n);
 Write('k= ');
 Readln(k);
 kfakt := 1;
 s := 0;
 p:=1;
 i := 1;
 WHILE i <= 2*n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   IF i mod 2 = 0 THEN 
    BEGIN
     kfakt := kfakt * k;
     s := s + kfakt * p;
    END;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index