12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri rješavanju zadatka treba ispisati sabirak korištenjem promjenjive (u ovom slučaju i), to je s := s + i * k/(3*i).

Listing programa:

PROGRAM p12700057;
USES WinCRT;
VAR
 i, n: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 s := 0;
 i := 1; 
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   s := s + 1/(3*i);
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=',s:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index