12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati

Opis rješenja: Sa FOR petljom se dobijaju prirodni brojevi 1-k. IF i MOD 2 <> 0 THEN se koristi iz izdvajanje neparnih.

Listing programa:

PROGRAM p12700059;
USES WinCRT;
VAR
 i, k : Integer;
 s: Real;
BEGIN
 WRITE ('Do broja ');
 READLN ( k );
 s := 0; 
 i := 1; 
 WHILE i <= k DO
  BEGIN
   IF i MOD 2 <> 0 THEN
    s:= s+ SQR(i);
   i := i + 1;
  END;
 WRITELN('Suma kvadrata brojeva je',s:4:2 );
END.

Ispis na ekranu:

Index