12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N.
(S = 1! + 3! + 5! + … + N! ).

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za one koji nisu djeljivi sa 2 (i MOD 2 <> 0) izrazom s := s + p.

Listing programa:

PROGRAM p12700063;
USES WinCRT;
VAR
 i, n: Integer;
 s, p: Real;
BEGIN
 Write('Do kog broja ');
 Readln(n);
 s := 0;
 p:=1;
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   p := p * i;
   IF i MOD 2 <> 0 THEN 
    s := s + p;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('Suma je ',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index