12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12710363;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s,p: Real;
 znak : -1..1;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 znak := 1;
 p:=1;
 s := 0;
 i := 1;
 WHILE i <= 2*n DO
  BEGIN
   p := p *i;
   IF i mod 2=0 THEN 
    BEGIN
     p := p * k;
     s := s + znak * p;
     znak := -znak;
    END;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

Ispis na ekranu:

Index