12.5.3. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900003;
USES WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s,p,p1: Real;
BEGIN
 Write('n,k=');
 Readln(n,k);
 p:=1;
 p1:=1;
 s := 0; 
 i := 1;
 REPEAT
  p := p * i;
  p1 := p1 * k ;
  s := s + p/p1;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index