12.5.5. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900005;
USES WinCRT;
VAR
  i,n,s1: Integer;
 s,p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 p:=1;
 s := 0;
 s1 := 0;
 i := 1;
 REPEAT
  s1:=s1+i;
  p:=p*i;
  s:=s+s1/p;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Index