12.9.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Pri rješavanju zadatka treba ispisati sabirak korištenjem promjenjive (u ovom slučaju i), to je i * k/SQR(2*i-1).

Listing programa:

PROGRAM p12900031;
USES WinCRT;
VAR
 i, n, k: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 s := 0;
 i:=1;
 REPEAT
  s := s + i * k/SQR(2*i-1);
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index