12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900032;
USES WinCRT;
VAR
 i, n, k: Integer;
 s, p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);
 s := 0;
 p:=1;
 i:=1;
 REPEAT
  p := p * i;
  s := s + k * p;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:4:0);
END.

Ispis na ekranu:

Index