12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900037;
USES
 WinCRT;
VAR
 i,n,k: Integer;
 s, p, kfakt : Real;
BEGIN
 Write('n= ');
 Readln(n);
 Write('k= ');
 Readln(k);
 kfakt := 1;
 s := 0;
 p:=1;
 i:=1;
 REPEAT
  p := p * i;
  IF i mod 2 = 0 THEN 
   BEGIN
    kfakt := kfakt * k;
    s := s + kfakt * p;
   END;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 2*n;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index