12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja: Treba imati na umu da su ovo dvije sume. Svaki sabirak (razlomak) ima uvećanje sume s1 za recipročnu vrijednost novog broja. Suma svih članova je je 1 + recipročna vrijednost svakog sabirka s1.

Listing programa:

PROGRAM p12900043;
USES WinCRT;
VAR
 i,n: Integer;
 s, s1 : Real;
BEGIN
 Write('Do kog broja ');
 Readln(n);
 s := 1 ;
 s1 := 0 ;
 i := 2; 
 REPEAT
  s1 := s1 + 1/i;
  s := s + 1/s1;
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('Suma je ',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index