12.9.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

  k + 0  
  k + 1  
  k + 2  
  ...  
  k + k  
P = P *
k + i  

Listing programa:

PROGRAM p12900046;
USES
 WinCRT;
VAR
 i, k: Integer;
 p : Real;
BEGIN
 Write('k= ');
 Readln(k);
 p := 1;
 i := k; 
 REPEAT
  p := p * i;
  i := i + 1;
 UNTIL i > 2*k;
 Writeln('p=', p:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index