12.7.. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:

Opis rješenja:

  n + 0*m  
  n + 1*m  
  n + 2*m  
  ...  
  n + m*m  
P = P *
n + i*m  

Listing programa:

PROGRAM p12900048;
USES
 WinCRT;
VAR
 i, n, m: Integer;
 p : Real;
BEGIN
 Write('n= ');
 Readln(n);
 Write('m= ');
 Readln(m);
 p := 1;
 i := 0;
 REPEAT
  p := p * (n + i * m);
  i := i + 1;
 UNTIL i > m;
 Writeln('p=', p:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index