12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM p12900049;
USES WinCRT;
VAR
 n, k: 1..MaxInt;
 i: Integer;
 s: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 Write('k=');
 Readln(k);  
 s:=0;
 i := 0;
 REPEAT
  s := s +(i+1)/(k+i); 
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index