12.9.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Listing programa:

PROGRAM p12900051;
USES WinCRT;
VAR
 i, n, k : Integer;
 s : Real;
BEGIN
 Write('n, k = ');
 Readln(n, k);
 s := 0;
 i := 1; 
 REPEAT
  s := s + 2/(k + i);
  i := i + 1;
 UNTIL i > n;
 Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index